Lidmaatschap

Via ons digitale informatiecentrum op www.nvlb.nl houden wij de leden op de hoogte van relevante informatie over nieuwsfeiten, vergaderingen, opleidingen en andere verenigingszaken.

Aan de hand van een persoonlijk profiel, welke is gerelateerd aan de lid-functie binnen onze vereniging (lid en/of werkgroeplid), kan overal ter wereld worden ingelogd om de beschikbare informatie in te zien en op te vragen.

Als lid van de NVLB kan ook gebruik worden gemaakt van de leveringsvoorwaarden van de NVLB. Deze voorwaarden zijn de meest gebruikte leveringsvoorwaarden in de handel in bouwgrondstoffen.

Ten behoeve van de informatievoorziening naar derden beheert de NVLB de website www.kennisbankbouwgrondstoffen.nl. Hier kan worden aangegeven welke bouwgrondstoffen in welk toepassingsgebieden worden geleverd. Op deze website kan ook geadverteerd worden.

Voor het lidmaatschap van de NVLB moet jaarlijks een contributie worden betaald. Nieuwe leden zijn naast deze jaarlijkse contributie eenmalig entreegeld verschuldigd.

De overige voordelen van lidmaatschap zijn:

  • Belangenbehartiging die invloed heeft op wet- en regelgeving
  • Studiedagen
  • Groot en effectief netwerk
  • Exclusief toegang tot marktinformatie

Donateurschap

Bedrijven en personen kunnen donateur worden van de NVLB. Door het donateurschap tonen bedrijven en personen hun betrokkenheid bij de branche. Donateurs worden betrokken bij de relevante verenigingsactiviteiten en uitgenodigd voor de NVLB informatiebijeenkomsten.

Hiernaast kunt u uw gegevens invullen, zodat wij u informatie over het lidmaatschap en/of donateurschap van de NVLB kunnen toesturen.

Ons privacy beleid

Uiteraard voldoet de NVLB aan de geldende privacywetgeving. Dat betekent dat de NVLB persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

1. Hoe gaat NVLB om met uw persoonsgegevens?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult bij de pagina Contact, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden (behalve als dat is aangegeven) Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker en wordt dat u van tevoren meegedeeld. Informatieprofielen houden bij waarop gebruikers zoeken (zoektermen), welke informatie ze opvragen en bijvoorbeeld hoe ze door de site navigeren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Ze kunnen dus niet worden herleid naar een persoon.

2. Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Op grond van deze wet mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een ‘geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

4. Gebruikt de NVLB-site cookies?

NVLB gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • bijhouden van bezoekersstatistieken;
  • bijhouden van uw laatst bekeken pagina’s;
  • bijhouden van de taalinstelling.

Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen of de ‘cookies off’-button aan te klikken. Als u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Adverteren

Surfen op het web is de populairste informatiebron voor bedrijven in de bouw die zoeken naar producten en materialen. Dit blijkt uit onderzoek ten behoeve van de BouwKennis Communicatie Monitor 2013 onder architecten, aannemers, installateurs en klusbedrijven. Ook sites van handelaren en fabrikanten én beurzen worden vaak genoemd als informatiebron. Deze twee laatste bronnen zijn in vergelijking met twee jaar terug bovendien belangrijker geworden. Advies van collega’s en mond-tot-mondreclame heeft sinds 2011 juist aan belang ingeboet.

Overal blijkt surfen op internet anno 2023 de belangrijkste beïnvloeder voor de aankoop van een product of merk. Ruim de helft van de bedrijven in de bouw maakt hiervan vaak gebruik, terwijl ruim eenderde dit soms doet. Een brede online presentatie is dus voor aanbieders van groot belang. Ook het bezoeken van sites van fabrikanten en handelaren is populair. Van de persoonlijke media worden beursbezoeken, adviezen van verkopers en handelaars en mond-tot-mondreclame via collega’s vaak genoemd. De meeste bedrijven geven bij beurzen echter wel aan dat ze deze slechts soms gebruiken. Dit is ook logisch, want er is niet elke week een relevante beurs. Vaktijdschriften en -bladen zijn de meest gebruikte traditionele oriëntatiebron, gevolgd door documentatiemappen.

Deze website is in 2002 online gegaan als opvolger van een papieren kaartenbak en heeft maandelijks ruim 26.000 hits en ruim 4.500 echte bezoekers.

De NVLB biedt u nu de mogelijkheid om via de website van de NVLB de surfers die informatie over bouwgrondstoffen zoeken, te koppelen aan uw bedrijfswebsite.

Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal op deze website hebben we aangekocht/verkregen van: het Consortium Grensmaas, Linda van Soest, Marinde Sikkema en de NVLB.