De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen, NVLB, vertegenwoordigt de belangen van 68 bedrijven die het grootse deel van de bouwgrondstoffen in Nederland leveren. De NVLB zet zich in voor een duurzaam gebruik van primaire en secundaire grondstoffen en tegengaan van verspilling.

Nieuws

Materiaalstromen

EIB en Metabolic hebben een onderzoek gedaan naar ‘Materiaalstromen in de bouw en infra’. Daarbij keken de bureaus naar de milieu-impact en CO2–emissies van materiaalstromen in 2019, met een doorkijkje naar 2030 en 2050. Conclusie: de MKI en CO2-emissies blijven ook in de toekomst toenemen.

Binnenvaart

De binnenvaart is in Nederland goed voor het transport van ruim driekwart van de bouwgrondstoffen. De binnenvaart heeft tijdens droge periodes, zoals in 2022, last van lage waterstanden in het stroomgebied van de rivieren. Gevolg: langere wachttijden bij sluizen en minder vracht laden.

CPR herzien

Voor 35 specifieke bouwproductgroepen bestaat sinds 2011 de CPR (Construction Products Regulation). De interne EU-markt (ca. € 500 mld.) wordt hiermee gereguleerd. De CPR is gericht op verduurzaming van bouwproducten.

Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Een belangrijke wijzigingen zit in de Milieuverklaring Bodemkwaliteit Voor het toepassen van grond of baggerspecie volgens het Bal is het noodzakelijk om te beschikken over een milieuverklaring bodemkwaliteit. Vaak is ook een milieuverklaring bodemkwaliteit vereist voor de ontvangende bodem, met uitzondering van situaties waarin kwaliteitsklassen zoals landbouw/natuur, toepassing in een Gebiedsgericht Beheerst Toepassen (GBT) en het verspreiden van baggerspecie van toepassing zijn (klik hieronder voor de presentatie van het Ministerie).

NVLB- Structuuronderzoek

Feiten en cijfers

De NVLB publiceert jaarlijks een Structuuronderzoek op basis van een enquête onder de leden. Het Structuuronderzoek kijkt altijd een jaar terug. In het Structuuronderzoek staan cijfers over de omvang van het verbruik, de handel, de herkomst, de toepassing en het transport van bouwgrondstoffen in Nederland. Volgens het rapport over 2022 is het totale verbruik gestegen met 9% tot 39,1 miljoen ton. Het verbruik van granulaten is met 12% gestegen naar 21 miljoen ton en van industriezand met 6% tot 18,17 miljoen ton

Young NVLB van start

Onlangs was de startbijeenkomst van het platform Young NVLB-professionals. Ruim twintig jonge medewerkers van allerlei aangesloten bedrijven discussieerden enthousiast over de opgaven waar zij in hun bedrijf en de branche tegenaan lopen. Belangrijkste onderwerpen waren circulariteit (hoe weerstand bij afnemers voor secundaire grondstoffen wegnemen), vergunningen voor nieuwe winningen en de arbeidsmarkt (jongeren enthousiast maken voor de branche). Afgesproken is om twee- tot driemaal per jaar bij elkaar te komen om onderling kennis te delen en een inspirerend netwerk op te bouwen.

Grondstoffenbank

NVLB heeft een grondstoffenbank waarin een uitgebreide beschrijving staat van alle gangbare bouwgrondstoffen. De kennis in deze grondstoffenbank is zowel voor bedrijven, overheden als voor het algemene publiek bedoeld. Veel leden van de NVLB leveren deze bouwgrondstoffen.

Leveringsvoorwaarden

De leden van de NVLB  hanteren de NVLB-leveringsvoorwaarden bij het leveren van bouwgrondstoffen.

Zandwinning IJsselmeer

Het IJsselmeer en de randmeren zijn belangrijke bronnen voor ophoogzand voor de grond-, weg- en waterbouw. Voor de periode 2025-2050 is er, naar verwachting, voldoende ophoogzand uit het gebied. Door het wegvallen van andere zandwinningsgebieden in Nederland wordt het IJsselmeer de komende jaren steeds belangrijker. NVLB overlegt momenteel met de Rijksoverheid over de zandwinstrategie IJsselmeer 2025-2050. Daarin bepaalt het Rijk hoeveel zand er uit het gebied in deze periode kan komen. In het IJsselmeer spelen verschillende economische belangen, zoals de zandwinning, visserij en scheepvaart. Ook ruimte en klimaat zijn belangrijke onderwerpen.

Onze leden

Bij de NVLB zijn medio 2023 68 bedrijven als leden aangesloten. Zij zijn verantwoordelijk voor het leveren van het overgrote deel van de bouwgrondstoffen die in Nederland worden gebruikt voor de woning- en utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw. De NVLB zet zich in voor de belangenbehartiging van de leden. Verder zijn er NVLB-donateurs die ons werk financieel ondersteunen. Zij kunnen deelnemen aan een aantal activiteiten van de vereniging. Klik hier als u lid of donateurs wilt worden.

Gasolie 103,76
Diesel 162,07

KBN Gasolieprijs - evofenedex Dieselprijs

Links