Begin juli 2023 organiseerde de NVLB in Vianen de startbijeenkomst voor het platform ‘Young NVLB Professionals’. Met Young Professionals wil de NVLB aan jonge medewerkers bij aangesloten bedrijven een platform bieden om elkaar te ontmoeten, een interessant netwerk op te bouwen, kennis uit te wisselen en met elkaar nieuwe, inspirerende ideeën te ontwikkelen voor de branche.

Weerstand tegen secundaire grondstoffen

Op de startbijeenkomst gaven de deelnemers aan wat volgens hen de belangrijkste onderwerpen zijn waarmee zij nu en in de toekomst worden geconfronteerd. Met stip genoemd was de transitie naar een circulaire economie, een van de hoofdthema’s is van het rijksbeleid. Centraal daarbij staat de verschuiving van primaire- naar secundaire grondstoffen. Zo werd geconstateerd dat zowel de markt als overheden zijn nog terughoudend bij het toepassen van secundaire materialen. Deels heeft dit te maken met onbekendheid over de toepassingsmogelijkheden, deels met het idee dat de kwaliteit minder is en deels met de kosten of de perceptie daarvan. De NVLB zou volgens deelnemers als branchevereniging het voortouw kunnen nemen om de weerstand tegen secundaire grondstoffen en circulair bouwen te verminderen.

Problemen binnenvaart

Circulair bouwen en klimaatverandering hebben veel met elkaar te maken. In dit verband werd gewezen op de problemen bij de binnenvaart. De binnenvaart loopt door de klimaatverandering (langere en meer droge periodes) tegen steeds lagere waterstanden aan. Dit leidt in de praktijk onder meer tot minder ruimte op het water en langere wachttijden bij de sluizen. Verder valt nog veel duurzaamheidswinst te halen bij de CO2-emissie van de binnenvaart die goed is voor 75% van het transport van bouwgrondstoffen in Nederland. Een belangrijk thema bij de klimaatadaptatie.

Trage vergunningverlening

Ander veel genoemd onderwerp was de vergunningverlening door verschillende overheden. Dit duurt steeds langer en wordt steeds lastiger terwijl de bouwopgave in de komende decennia alleen maar toeneemt en het aantal winlocaties afneemt. Individuele bedrijven en de branche gezamenlijk zouden nog meer richting overheden aan de weg kunnen timmeren om de noodzaak van voldoende winningen voor de toekomstige bouwopgave in Nederland over het voetlicht te tillen.

Imagoverbetering

Tot slot werd de vinger gelegd op het onderwerp ‘arbeidsmarkt’. De branche heeft een minder wervend imago vergeleken met andere sectoren: winning van bouwgrondstoffen is niet hip en de branche heeft geen duurzaamheidsimago. Terwijl juist de branche grote uitdagingen heeft, zoals verduurzaming en de transitie naar circulaire economie, onderwerpen die veel jonge professionals interesseren. Imagoverbetering is hard nodig om verjonging van de branche te stimuleren. Intensivering van de contacten en communicatie met onderwijsinstellingen en betere branding van de branche zijn noodzakelijk en focus daarbij op de duurzaamheidslag en kennisintensieve toepassingen op het gebied van logistiek, data en IT. Volgens de deelnemers een mooi thema om als NVLB de tanden in te zetten.

Deelnemers gaven aan het slot van de bijeenkomst aan graag door te gaan met het platform en enkele malen per jaar bijeen te komen, al dan niet gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. Sander Uijl van Smals Bouwgrondstoffen zal als verse voorzitter van het platform samen met enkele enthousiaste andere deelnemers een aansprekend programma voor Young NVLB Professionals voorbereiden.